Wrightia religiosa
Family Apocynaceae
Subfamily Apocynoideae
Tribe Wrightieae
Scientific name Wrightia religiosa (Teijsmann & Binnendijk) Bentham
Synonyms Echites religiosa Teijsmann & Binnendijk
Common name (English common name) wild water plum, water jasmine
(Japanese common name) none
Distribution China, Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, Malaysia
Reference Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth.
Wrightia religiosa (Teijsmann & Binnendijk) Bentham
Wrightia religiosaJuly 2009
at Tsukuba Botanical Garden
July 2009
at Tsukuba Botanical Garden
July 2009
at Tsukuba Botanical GardenJuly 2009
at Tsukuba Botanical Garden