Stephanotis floribunda
Family Apocynaceae (also placed in Asclepiadaceae)
Subfamily Asclepiadoideae
Tribe Marsdenieae
Scientific name Stephanotis floribunda Brongniart
Synonyms Marsdenia floribunda (Brongniart) Schlechter; Stephanotis jasminoides hort.
Common name (English common name) Madagascar Jasmine
(Japanese common name) Madagascar Jasmine
Distribution Madagascar
Reference Stephanotis floribunda Brongn.May 2007
at Ibaraki Prefecture Botanical Garden
May 2007
at Ibaraki Prefecture Botanical Garden
May 2007
at Ibaraki Prefecture
Botanical Garden