Euphorbia horombensis
Family Euphorbiaceae
Scientific name Euphorbia horombensis Ursch & Leandri
Synonyms none
Common name (English common name) none
(Japanese common name) none
Distribution Madagascar
Reference Euphorbia horombensis Ursch & LeandriDecember 2007
at Tsukuba Botanical Garden
December 2007
at Tsukuba Botanical Garden